Regulamin – PlugStore

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PLUGSTORE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu PlugStore, w szczególności zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu PlugStore, udostępnionego pod adresem: https://plugstore.pl.

W Regulaminie zastosowano pojęcia:

REGULAMIN – niniejszy Regulamin, wydany przez Usługodawcę w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn.zm.), udostępniany stale bezpłatnie pod adresem: Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów i w sposób wskazany w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu;

USŁUGODAWCA – Network sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzechowie 446B, 38-100 Strzyżów, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000562830, NIP: 8191665340, REGON: 361760412, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, e-mail: biuro@plugstore.pl, świadczący Usługi na rzecz Klienta. Usługodawca jest jednocześnie Administratorem Serwisu PlugStore;

USŁUGI – łącznie: Usługi świadczone drogą elektroniczną, Usługi budowy Sklepu internetowego, Usługi wsparcia IT i Usługi hostingu świadczone przez Usługodawcę na rzecz Gościa lub Klienta;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gościa lub Klienta, służące korzystaniu z funkcjonalności Serwisu PlugStore, w szczególności umożliwiające Klientowi weryfikację oprogramowania powalającego na budowie jednego lub kilku Sklepów internetowych o funkcjonalności i interfejsie wybranym przez Klienta w ramach Umowy budowy Sklepu internetowego, a także czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę pozwalające na zawarcie z Klientem Umowy wsparcia IT w zakresie wybranym przez Klienta, a ponadto czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegające na hostingu w ramach Umowy hostingu.

USŁUGA BUDOWY SKLEPU INTERNETOWEGO – zespół czynności i narzędzi pozwalających na skorzystanie z oprogramowania Magento Open Source OSL 3.0 służącego do założenia i zarządzania Sklepami internetowymi opartych na licencji The Open Software License 3.0 (OSL-3.0);usługa realizowana jest w zakresie wynikającym z wybranych przez Klienta opcji standardowych sklepu internetowego, oferowanych przez Usługodawcę;

USŁUGA ARANŻACJI SKLEPU INTERNETOWEGO – czynności świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy, mające na celu modyfikację Sklepu Internetowego stworzonego w ramach Usługi budowy Sklepu Internetowego, zgodnie
z autorskim pomysłem Klienta. Świadczenie tej usługi odbywa się poza Serwisem PlugStore,
na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

USŁUGA WSPARCIA IT – czynności świadczone przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie polegające na zapewnieniu wsparcia profesjonalistów mających wiedzę
i doświadczenie w branży IT w zakresie konfiguracji i wdrożenia Sklepów internetowych,

USŁUGA HOSTINGU – dodatkowa odpłatna usługa ofertowana przez Usługodawcę
i polegająca na udostępnianiu zasobów serwera realizowana przez Usługodawcę lub podmiot zewnętrzny niezależny od Usługodawcy;

UMOWY łącznie: Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną, Umowa budowy Sklepu internetowego, Umowa wsparcia IT i Umowa hostingu;

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest realizacja Usług świadczonych drogą elektroniczną;

UMOWA BUDOWY SKLEPU INTERNETOWEGO – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest realizacja Usługi budowy Sklepu internetowego;

UMOWA WSPARCIA IT– umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest realizacja Usługi wsparcia IT w ramach ilości godzin zakupionych przez Klienta; Umowa wsparcia IT może poprzedzać zawarcie Umowy budowy Sklepu internetowego lub może zostać zrealizowana po zawarciu Umowy budowy sklepu internetowego;

UMOWA HOSTINGU – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest realizacja Usługi hostingu, która jest przeznaczona wyłącznie dla Sklepu internetowego zbudowanego na podstawie Umowy budowy sklepu internetowego.

GOŚĆ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzec której Usługodawca realizuje Usługi świadczone drogą elektroniczną;

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie PlugStore, założyła i aktywowała Konto Klienta;

PRZEDSIĘBIORCA przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z definicją wynikającą
z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
;

SERWIS PLUGSTORE – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod domeną: https://plugstore.pl, umożliwiający realizację przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także realizację Usług budowy Sklepu internetowego, Usług wsparcia IT i Usług hostingu.

SKLEP INTERNETOWY – system zakupowy wykreowany w ramach Serwisu PlugStore oparty na oprogramowaniu Magento Open Source OSL 3.0, licencjonowanym na podstawie licencji The Open Software License 3.0 (OSL-3.0) stworzony w celu zaspokojenia potrzeb Klienta i na jego zamówienie; Sklep internetowy w wersji standardowej, powstały w wyniku realizacji Umowy budowy Sklepu internetowego może zostać zmodyfikowany do wersji rozszerzonej wskutek realizacji Umowy aranżacji Sklepu internetowego;

KONTO KLIENTA – konto w Serwisie PlugStore zakładane dla Klienta, umożliwiające korzystanie przez niego z Serwisu PlugStore. Konto jest zabezpieczone hasłem
i identyfikatorem;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta, składane za pośrednictwem Konta Klienta założonego w ramach Serwisu PlugStore, którego treścią jest wybór jednej lub kilku Usług świadczonych przez Usługodawcę, który to wybór skutkuje zawarciem odpowiednio jednej lub kilku Umów.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Gościa i Klienta związane ze świadczeniem Usług,

  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

 2. Serwis przeznaczony jest w szczególności dla Gości i Klientów będących Przedsiębiorcami.

 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin zarówno Gościowi jak i Klientowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin niniejszy udostępniony jest ponadto stale i nieodpłatnie w Serwisie PlugStore.

 4. Gość i Klient zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Gość i Klient nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione
  w sposób opisany powyżej.

 5. Gość i Klient korzystający z Serwisu PlugStore zobowiązani są do:

  1. korzystania z Serwisu PlugStore zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. korzystania z Serwisu PlugStore w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz
   z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  3. korzystania z Serwisu PlugStore w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.

 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną realizowane są zgodnie z Regulaminem. Inne Usługi wskazane w Regulaminie świadczone są zgodnie z Regulaminem lub innymi odrębnymi dokumentami wprost wskazanymi (np. umowami), a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Do korzystania z Serwisu PlugStore, w tym do przeglądania zamieszczonych w nim treści niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari) z możliwością zapisu plików cookies oraz Javascript;

  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i adresu e-mail.

§2
UTWORZENIE KONTA W SERWISIE PLUGSTORE

 1. W celu realizacji przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na przeglądaniu zasobów Serwisu PlugStore lub skorzystaniu z formularzy kontaktowych Serwisu nie jest wymagana rejestracja i założenie Konta Klienta w Serwisie PlugStore.

 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu PlugStore, w tym w szczególności narzędzi do stworzenia Sklepu internetowego, jego edycji, zapisania w ramach Serwisu PlugStore oraz wygenerowania Sklepu internetowego, wymagana jest rejestracja
  w Serwisie PlugStore, założenie i aktywacja Konta Klienta.

 3. Rejestracja w Serwisie PlugStore, założenie i aktywacja Konta Klienta, a także korzystanie z jego nieodpłatnych funkcjonalności jest dobrowolne i nie wiąże się
  z uiszczeniem jakichkolwiek opłat.

 4. Utworzenie i aktywacja Konta Klienta w Serwisie PlugStore wymaga łącznie:

  1. uzupełnienia formularza rejestracji i podania następujących danych:

   • imienia, nazwiska Klienta,

   • loginu i hasła.

  2. wskazania adresu e-mail Klienta,

  3. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.

 5. Po wykonaniu przez Klienta czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, Usługodawca wysyła Klientowi potwierdzenie założenia Konta Klienta w Serwisie PlugStore (wiadomość powitalną oraz link aktywacyjny dostępu do Serwisu).

 6. Klient zobowiązuje się, że dane podane przez niego podczas rejestracji będą prawdziwe, aktualne, poprawne i kompletne. Klient zobowiązuje się także aktualizować dane w celu zachowania ich poprawności i prawdziwości.

 7. Jeśli Klient poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, bądź też jeśli Usługodawca ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że określone informacje są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć Konto Klienta
  i odmówić Klientowi korzystania z Serwisu (lub dowolnej jego części) obecnie lub
  w przyszłości.

 8. Logowanie się do Konta Klienta w Serwisie PlugStore odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych podczas rejestracji Konta Klienta.

 9. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany hasła do Konta Klienta. Wówczas logowanie odbywa się z wykorzystaniem zmienionego przez Klienta hasła.

 10. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim Koncie. Klient nie może udostępniać swojego Konta ani hasła innym osobom, a także zobowiązuje się: niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa pod adresem biuro@plugstore.pl, oraz wylogować się z Konta po zakończeniu każdej sesji.

 11. Klient ma możliwość samodzielnego usunięcia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poprzez skorzystanie z klawisza „Usuń konto” znajdującego się w funkcjonalnościach Konta Klienta. Gdy Klient samodzielnie usunie Konto, utraci dostęp do jego funkcjonalności. Usunięte zostaną również informacje na nim zapisane.

§3

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ W RAMACH SERWISU PLUGSTORE

 1. W ramach korzystania z Serwisu PlugStore Gość otrzymuje możliwość przeglądania zasobów Serwisu PlugStore na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W ramach korzystania z Serwisu PlugStore Klient otrzymuje:

  1. bieżący dostęp do Konta Klienta po każdorazowym zalogowaniu się do Serwis PlugStore;

  2. możliwość samodzielnego tworzenia, edycji i zapisania nawet kilkudziesięciu Sklepów internetowych w ramach funkcjonalności i szablonów udostępnionych przez Serwis PlugStore;

  3. możliwość wprowadzenia informacji o Kliencie, w tym przedsiębiorstwie,
   w ramach którego prowadzony będzie Sklep internetowy, a także innych treści takich jak logo Klienta, lista produktów oferowanych w ramach Sklepu internetowego zapisana w formacie CSV, a także do samodzielnego wprowadzenia tychże informacji;

  4. możliwość odpłatnej samodzielnej instalacji przygotowanego przez siebie
   w ramach Serwisu PlugStore Sklepu internetowego, w tym także możliwość odpłatnej samodzielnej instalacji szablonu projektu graficznego;

  5. możliwość zawarcia odpłatnej Umowy hostingu przestrzeni dla Sklepu Internetowego stworzonego w ramach Serwisu PlugStore;

  6. możliwość odpłatnego wygenerowania stworzonego uprzednio przez Klienta Sklepu internetowego;

  7. bieżący dostęp do Zleceń złożonych za pośrednictwem Serwisu PlugStore przez Klienta i ich statusu, po zalogowaniu się do Serwisu PlugStore;

  8. dostęp do bezpłatnej testowej wersji stworzonych Sklepów internetowych przez okres 1 (słownie: jednego) roku.

 1. Usługa budowy Sklepu internetowego

 1. W celu przystąpienia do utworzenia Sklepu internetowego w Serwisie PlugStore Klient powinien podjąć następujące czynności:

  1. zalogować się do Konta Klienta w Serwisie PlugStore;

  2. wprowadzić dane Klienta, w tym w szczególności dane prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzony będzie Sklep internetowy;

  3. dokonać wyboru funkcjonalności Sklepu Internetowego spośród opcji dostępnych w kreatorze w ramach Serwisu PlugStore;

  4. dokonać wyboru dostępnego szablonu graficznego dla tworzonego Sklepu Internetowego spośród trzech dostępnych.

 2. Niezależnie od powyższego Klient może odpłatnie wygenerować i pobrać do pamięci urządzenia mobilnego (komputer, smarfon) Sklep internetowy stworzony uprzednio
  w ramach Serwisu PlugStore. W tym celu Klient zobowiązany jest:

  1. nacisnąć przycisk „Opłać i pobierz sklep” dostępny w ramach Konta Klienta;

  2. zweryfikować dane wskazane w Formularzu zakupu, w szczególności dane dotyczące zakupionej usługi oraz dane Klienta, które wskazane zostaną na fakturze wystawionej przez Usługodawcę;

  3. wybrać jedną z dostępnych form płatności;

  4. zaakceptować regulamin płatności;

  5. nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia zawierającego oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy.

 3. Przy składaniu Zamówienia na usługę budowy Sklepu internetowego, Klient ma możliwość dodatkowego zamówienia Usługi hostingu na zasadach opisanych w pkt. II poniżej.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” lub zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail, o której mowa powyżej.

 6. Zamówienie zostaje zrealizowane przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres
  e-mail Klienta linku zawierającego odpowiedni format pliku zawierającego Sklep internetowy. Niezależnie od powyższego pliki Sklepu internetowego zostaną zamieszczone na Koncie Klienta, umożliwiając Klientowi ich samodzielne pobranie.

 7. Zamówienie zostaje zrealizowane przez Usługodawcę w ciągu 72 godzin od zawarcia umowy, w sytuacji, gdy zostaje ona zawarta w godzinach pracy Usługodawcy tj. w dniu roboczym w godzinach 9-17.

 8. W przypadku złożenia zamówienia w innym okresie (w tym w sobotę, niedzielę lub święto) termin realizacji wskazany w ust. 8 ulega przesunięciu.

 9. Szczegółowy opis Usług budowy Sklepu internetowego jest dostępny na stronie Serwisu PlugStore.
 10. W terminie 7 dni od realizacji Usługi budowy Sklepu internetowego Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu sprawdzenia czy zakupiony Sklep internetowy działa zgodnie z oczekiwaniami Klienta oraz przekazania przez niego ewentualnych uwag i sugestii dotyczących usług Usługodawcy.

 1. Usługa hostingu

 1. W ramach Serwisu PlugStore przy skorzystaniu z Usługi budowy sklepu internetowego, oferowana jest także Usługa hostingu, którą Klient może zamówić wyłącznie wraz z Usługą budowy sklepu internetowego. Usługa hostingu ma na celu zapewnienie hostingu dla zakupionego sklepu Klienta przez okres 1 (słownie: jednego) miesiąca od zamówienia Usługi budowy sklepu internetowego. Po tym okresie Klient może wybrać innego dostawcę usług hostingowych lub skorzystać z oferty Usługodawcy na usługi hostingu świadczone na dłuższy okres niż wskazano powyżej, której świadczenie odbywa się poza Serwisem PlugStore na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

 2. W celu zawarcia umowy Hostingu Klient powinien podjąć następujące czynności:

  1. przy zamówieniu Usługi budowy Sklepu internetowego pojawi się przycisk „Zamów hosting na miesiąc” dostępny w ramach Konta Klienta, który należy nacisnąć. Po naciśnięciu przycisku, Zamówienie usługi hostingu zostanie dodanie do zamówienia budowy sklepu internetowego

  2. w dalszych krokach należy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną w § 3 pkt I ust.2 lit b)-e). Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub innego o równoznacznym brzmieniu, po uprzednim naciśnięciu klawisza „Zamów hosting na miesiąc” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia zawierającego oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy hostingu.

 3. Po złożeniu Zamówienia na usługę hostingu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” lub zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, z tym, że przy dokonaniu Zamówienia usługi budowy sklepu internetowego oraz Zamówienia usługi hostingu. Klient może otrzymać jedną zbiorczą wiadomość e-mail.

 4. Umowę hostingu traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 5. Zamówienie na usługę hostingu zostaje zrealizowane przez Usługodawcę w ciągu 72 godzin od zawarcia umowy, w sytuacji, gdy zostaje ona zawarta w godzinach pracy Usługodawcy tj. w dniu roboczym w godzinach 9-17.
 6. Usługa hostingu zawarta jest na czas określony jednego miesiąca, po czym ulega rozwiązaniu.

 7. Szczegółowy opis Usługi hostingu jest dostępny na stronie Serwisu PlugStore.

 1. Usługa wsparcia IT

 1. Niezależnie od powyższego w ramach Serwisu PlugStore Klient może zlecić Usługodawcy świadczenie na jego rzecz Usług wsparcia IT związanych z budową, instalacją lub wdrożeniem Sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku.
  W tym celu Klient powinien podjąć następujące czynności:

  1. nacisnąć przycisk „Zamów wsparcie” dostępny w ramach Konta Klienta;

  2. dokonać samodzielnego wyboru zakresu Usług wsparcia IT wybierając ilość godzin wsparcia IT, a następnie nacisnąć przycisk „Aktywuj pakiet”;

  3. zweryfikować dane wskazane w Formularzu zakupu, w szczególności dane dotyczące przedmiotu zakupu oraz dane Klienta, które wskazane zostaną na fakturze wystawionej przez Usługodawcę;

  4. wybrać jedną z dostępnych form płatności

  5. zaakceptować regulamin płatności;

  6. nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia zawierającego oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi wsparcia IT.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” lub zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 3. W następnym dniu roboczym po złożeniu Zamówienia na usługę wsparcia IT, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia odpowiedniego dla Klienta terminu i zakresu realizacji Usługi wsparcia IT.

 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail, o której mowa powyżej.

 5. Usługa wsparcia IT obowiązuje w okresie 6 miesięcy od zapłaty za nią. Po jej aktywacji Usługodawca wyraża pełną gotowość do świadczenia usługi i zapewnia środki oraz pracowników do jej świadczenia na rzecz Klienta. Jeżeli Klient nie skontaktuje się
  z Usługodawcą, Usługodawca podejmuje pierwszy kontakt z Klientem na podany przez niego adres email lub numer telefonu.

 6. Szczegółowy opis Usługi wsparcia IT jest dostępny na stronie Serwisu PlugStore.

§ 4

OŚWIADCZENIA STRON

 1. Usługodawca oświadcza, że:

  1. zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego realizowania Usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2. prawidłowego i terminowego świadczenia Usług budowy Sklepu internetowego, Usług wsparcia IT, Usług hostingu zgodnie z zakresem zleconym przez Klienta;

  3. zobowiązuje się zapewnić funkcjonalność Serwisu PlugStore zapewniającą możliwość świadczenia każdej z Usług;

  1. nie jest wyłącznym podmiotem praw autorskich do oprogramowania Magento Open Source OSL 3.0, na podstawie którego tworzone są Sklepy Internetowe, których budowę umożliwia Serwis PlugStore; oprogramowanie to jest mu udostępnione na zasadach wynikających z The Open Software License 3.0 (OSL-3.0);

  2. na podstawie wskazanej w punkcie poprzedzającym licencji, Usługodawca udziela Klientowi ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niewyłącznej licencji
   z możliwością podlicencjonowania, na czas obowiązywania praw autorskich, na wykonywanie następujących czynności:

   • powielanie utworu oryginalnego w kopiach, samodzielnie lub jako część pracy zbiorowej;

   • tłumaczenie, adaptowanie, zmienianie, przekształcanie, modyfikowanie lub aranżowanie utworu oryginalnego, tworząc w ten sposób dzieła pochodne („utwory zależne”) na podstawie utworu oryginalnego;

   • rozpowszechnianie lub przekazywanie publicznie kopii dzieła oryginalnego i dzieł pochodnych, z zastrzeżeniem, że kopie dzieła oryginalnego lub dzieł pochodnych rozpowszechniane lub przekazywane, będą objęte licencją na podstawie tej samej licencji;

   • publiczne wykonywania utworu oryginalnego;

   • publiczne eksponowanie dzieła oryginalnego.

  3. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

   • ewentualne naruszenia praw autorskich, do których doszło lub może dojść w przyszłości w wyniku wprowadzenia do Serwisu PlugStore treści i danych samodzielnie przez Klienta, osobę przez niego upoważnioną albo osobę, która wskutek niezachowanie przez niego należytej staranności weszła w posiadanie danych niezbędnych do zalogowania do Konta Klienta;

   • niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi hostingu, zaś wszelkie roszczenia kierowane wobec niego, związane
    z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy hostingu winny zostać kierowane bezpośrednio wobec Konrada Kraszy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi informatyczne – Konrad Kraszy z siedzibą w Rzeszowie; ul.Siemieńskiego 22/139,
    35-234 Rzeszów, NIP
    7941723154;

   • wzajemne roszczenia Klienta i członków jego organów, mające związek z zarządzeniem i funkcjonowaniem Konta Klienta;

   • skutki niewłaściwego wykorzystania Serwisu PlugStore przez Klienta;

   • czasową lub trwałą niemożliwość świadczenia usługi w postaci udostępniania Serwisu PlugStore;

   • utratę funkcjonalności Systemu spowodowaną awarią Serwisu PlugStore, sprzętu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;

   • niewykonania lub nienależytego wykonania jednej lub kilku Usług na skutek wystąpienia siły wyższej;

   • skutków przekazania danych dostępowych do Serwisu PlugStore lub ich zabezpieczeń osobom nieuprawnionym;

   • skutków wykorzystania pobranych przez Klienta danych, informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy.

 1. Klient oświadcza, że:

  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i cookies, których treść jest dla niego zrozumiała i nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Jednocześnie Klient oświadcza, iż będzie przestrzegać zasad i reguł wynikających ze wskazanych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  2. ma świadomość, że jeżeli prawidłowe wykonanie którejkolwiek z Usług uzależnione jest od dostarczenia przez Klienta niezbędnych informacji lub dokumentów, informacje lub dokumenty te zostaną przez niego dostarczona na żądanie Usługodawcy w określonym przez Usługodawcę terminie, zaś
   w razie jego bezskutecznego upływu, Usługodawca uprawniony będzie
   do czasowego wstrzymania Usług na rzecz Klienta z winy Klienta;

  3. zobowiązuje się utrzymywać kanały komunikacyjne pozwalające na sprawny
   i niezakłócony kontakt z Usługodawcą i odpowiadać niezwłocznie
   na wysuwane postulaty, uwagi i inne zgłoszenia Usługodawcy;

  4. został poinformowany o możliwości zgłoszenia Usługodawcy w każdej chwili żądania całkowitego usunięcia swoich danych z Serwisu PlugStore; Usługodawca zobowiązuje się usunąć żądane informacje po dokonaniu rozliczenia Klienta z Usługodawcą za usługi zrealizowane przez Usługodawcę zgodnie z warunkami wskazanymi w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5

WYNAGRODZENIE

 1. Za Usługi budowy Sklepu internetowego, Usługi wsparcia IT lub Usługi hostingu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klient zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie ustalone w sposób i w wysokości wynikającej ze złożonego Zamówienia lub Zamówień.

 2. Wynagrodzenie należne Usługodawcy zostanie powiększone o kwotę podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

 3. Wynagrodzenie należne Usługodawcy, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne z góry na podstawie doręczonej Klientowi faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę
  po złożeniu Zamówienia na Usługi, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 6

ROZWIĄZANIA UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.

 2. W dowolnym momencie Klient ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług poprzez zgłoszenie żądania usunięcie swojego Konta, a Gość poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

 3. Umowa budowy Sklepu internetowego, Umowa wsparcia IT oraz Umowa hostingu może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za pisemnym:

  1. porozumieniem,

  2. wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, przesłanym na adres siedziby drugiej Strony Umowy lub na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 5 Regulaminu.

 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  w następujących przypadkach:

 1. gdy Klient nie uiścił wynagrodzenia wskazanego w § 5 niniejszego Regulaminu,

 2. gdy Klient naruszył w sposób rażący postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Klient może rozwiązać Umowę wsparcia IT ze skutkiem natychmiastowym w razie nieuzasadnionego braku świadczenia przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Usług wsparcia IT przez co najmniej 30 następujących po sobie dni kalendarzowych.

 2. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy budowy Sklepu internetowego, Umowy wsparcia IT oraz Umowy hostingu w przypadku jeżeli usługi będące przedmiotem tychże Umów zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Klienta, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Ponadto Klient nie może odstąpić od wskazanych wyżej Umowy budowy Sklepu internetowego oraz Umowy wsparcia IT, jeżeli w wyniku ich realizacji powstanie Sklep internetowy według specyfikacji wskazanej przez Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności i cookies.

§ 8

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W sytuacji zawarcia przez Strony Umowy wsparcia IT lub Umowy hostingu, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu czynności związane
  z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1 (zwanego dalej: „RODO”). Do tej umowy zastosowanie mają obowiązujące normy w zakresie ochrony danych osobowych (zwane dalej: Przepisami prawa).

 2. Klient jest Administratorem danych osobowych, który oświadcza, że decyduje o celu i środkach przetwarzania powierzanych zbiorów danych osobowych.

 3. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach realizacji zawartej Umowy wskazanej w ust. 1 powyżej.

 4. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora danych na warunkach opisanych
  w niniejszym paragrafie Regulaminu.

 5. Zakres powierzonych przez Administratora danych obejmuje kategorię danych osobowych osób, wprowadzanych do sklepu internetowego Administratora danych, do których Ustawodawca może mieć wgląd w związku ze świadczeniem Umowy wsparcia IT lub Umowy hostingu.

 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane
  w zakresie i celu realizacji na rzecz Administratora danych usług określonych w Umowie głównej. Podmiot powierzający nie będzie przetwarzać powierzonych mu danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.

 7. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy hostingu, wyraża on zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi świadczącymi usługi hostingu tj. Konradowi Kraszy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi informatyczne – Konrad Kraszy z siedzibą w Rzeszowie. Administrator wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie wobec podmiotów, które będą świadczyć usługi wsparcia Podmiotu przetwarzającego. W takim przypadku, Podmiot przetwarzający będzie informował Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających.

 8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne, wymagane przepisami prawa środki ochrony fizycznej i organizacyjnej, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa tj.

  1. zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

  2. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy Przepisów prawa,
   w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  3. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne
   i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych Przepisami prawa;

  4. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych Przepisami prawa, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;

  5. udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Podmiotu przetwarzającego, jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, wynikających z Przepisów prawa oraz umożliwia Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich;

  6. każdorazowo poinformuje Administratora danych o wszelkich zdarzeniach stanowiących naruszenie Przepisów prawa, w szczególności mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych lub Podmiotu przetwarzającego na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych;

  7. informuje Administratora danych niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych, o każdej istotnej zmianie okoliczności przetwarzania danych osobowych, która może mieć wpływ na wykonywanie postanowień Umowy Powierzenia;

  8. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora danych, Podmiot przetwarzający usunie dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach niniejszego paragrafu Regulaminu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz Kodeksu Cywilnego.

 3. W przypadku powstania sporu na tle Umowy, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Podmiotu przetwarzającego.

§ 9

REKLAMACJE

 1. Gość i Klient mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług przez Usługodawcę.

 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną powinny zawierać co najmniej:

  1. dane identyfikujące Gościa lub Klienta składającego reklamację,

  2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

  3. przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.

 3. Reklamację należy składać:

  1. na adres Usługodawcy wskazany na wstępie,

  2. a pomocą e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazanej w § 9 ust. 5 Regulaminu.

 4. Usługodawca rozpozna prawidło złożone reklamacje w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Gościa lub Klienta. O decyzji zapadłej wskutek rozpoznania reklamacji Usługodawca zawiadomi Gościa lub Klienta za pomocą wiadomości e-mail, na adres podany przez nich w reklamacji.

 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należy m.in.: rozbudowa funkcjonalności Serwisu PlugStore, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub możliwych dostawców płatności.

 2. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przesyłając informację o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej Klienta lub zamieszczając jednoznaczną informację o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu PlugStore.

 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w informacji o zmianie Regulaminu.

 4. Gość lub Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Gość lub Klient mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:

  1. korespondencyjnie: Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów,

  2. poprzez e-mail: biuro@plugstore.pl,

  3. telefonicznie: +48 504 467 887.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.

 7. Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszego Regulaminu będą rozpoznawane przez sąd powszechny z siedzibą w Rzeszowie.

 8. Regulamin obowiązuje od 01.09.2021 roku.

Wypróbuj PlugStore za darmo

Zarejestruj się i skonfiguruj sklep bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych

[footerbynetwork type="dark"]